Статут удружења „Свети Сава“

Ревизија број: 02

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Назив: Српско удружење „Свети Сава“ (у даљем тексту: Удружење).
Адреса: Kjernåsveien 5A, 3142 Vestskogen

Седиште Удружења је у општини Фардер. Седиште Удружења се може мењати одлуком Скупштине удружења.

Удружење је добровољна, непрофитабилна, неполитичка и независна организација основана од стране Срба који живе у области Вестфолд у Краљевини Норвешкој.

2. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА

Циљ Удружења је неговање српске традиције и културе, очување језика и идентитета Срба у Норвешкој, бржа и лакша интеграција чланова Удружења у норвешко друштво као и развијање пријатељства и међусобне сарадње норвешког и српског народа.
Хуманитарни рад је важна делатност Удружења.

Циљеви из члана 2.1 оствариваће се кроз следеће активности:

 • cастанци, предавања, саопштења, акције, спортска такмичења, излети, дружења, те разни видови међусобног помагања;
 • cарадња са другим српским удружењима;
 • cарадња са друштвеним и државним институцијама у Норвешкој и Србији.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА ФОРМА

Удружење је назависно правно лице са члановима, и у сопственом је власништву.
Ниједан члан Удружења нема право на средства Удружења или удео у њима.
Чланови Удружења не могу да одговарају приватном имовином за послове које обављају у име Удружења.

4. ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

Члан Удружења може бити сваки грађанин у Норвешкој који прихвата овај Статут и плаћа чланарину. Чланство у Удружењу је добровољно и траје до исписивања или искључења из Удружења.
Члан Удружења који својим поступцима и понашањем тешко повреди интересе и углед Удружења може бити одлуком Управног одбора искључен из Удружења.
Одлуку о искључењу доноси Управни одбор.
Искључени члан може уложити жалбу на одлуку о искључењу Скупштини, која доноси коначну одлуку.

5. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА

Сваки пунолетни члан Удружења има право да бира и да буде биран у све органе Удружења.
Члан Удружења има право да учествује у свим акцијама Удружења.
Чланови су дужни да поштују одлуке донете на Скупштини Удружења.
Дужност члана Удружења је да плати чланарину у предвиђеном року, да се придржава одредаба овог Статута и да ради активно на остваривању циљева Удружења.

Почасни члан Удружења може постати свака особа која својим радом и понашањем стекне нарочите заслуге за углед и просперитет Удружења.
Одлуку о почасном чланству доноси Скупштина Удружења на предлог Управног одбора.

6. СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА

Скупштина Удружења је највиши орган Удружења и сачињавају је сви пунолетни чланови Удружења.
Скупштина се редовно састаје једном годишње.
Скупштином руководи Председник скупштине који се бира од стране Скупштине.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова осим у случајевима када је Статутом другачије одређено.
Скупштини могу присуствовати као посматрачи сва заинтересована лица.

Скупштина се сазива од стране Председника скупштине писаним позивом члановима Удружења, најкасније месец дана пре заседања Скупштине.
Сваки члан Удружења може дати предлог за допуну или измену дневног реда Скупштине, писменим путем са образложењем, најкасније 2 недеље пре одржавања Скупштине.
Комплетан дневни ред Скупштине мора бити доступан свим члановима Удружења најкасније недељу дана пре заседања Скупштине.

7. ЗАДАЦИ СКУПШТИНЕ

Скупштина:

 • бира председника, ревизора и записничара Скупштине,
 • усваја смернице за рад Удружења,
 • доноси и мења Статут Удружења,
 • усваја висину чланарине Удружења,
 • усваја извештај о раду Управног одбора и извештај о финансијском пословању,
 • бира и разрешава дужности председника и чланове Управног одбора,
 • усваја извештај ревизора који има за задатак контролу годишњег обрачуна и буџета,
 • усваја буџет и годишњи обрачун,
 • решава жалбе чланова Удружења на одлуке Управног одбора,
 • именује почасне чланове.

8. ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Ванредна седница Скупштине може се сазвати на иницијативу Председника скупштине, минимално половине чланова Управног одбора или иницијативу најмање једне трећине чланова.

Сазива се на исти начин као и редовна скупштина, најкасније две недеље пре заседања.
Ванредна седница скупштине може разматрати и доносити одлуке само по тачкама најављеног дневног реда.

9. УПРАВНИ ОДБОР

Управни одбор Удружења чини 7 чланова. Управни одбор руководи радом Удружења између две скупштине.
Број чланова Управног одбора може се мењати одлуком Скупштине Удружења.

Управни одбор Удружења сачињавају:

 • Председник
 • Потпредседник
 • Благајник
 • Остали чланови

Чланове Управног одбора бира и разрешава Скупштина на предлог чланова Удружења или на предлог Управног одбора.
Чланови управног одбора се бирају са мандатом од две године.
Председник Управног одбора представља Удружење, у његовом одсуству замењује га потпредседник.
Састанци управног одбора се одржавају на захтев председник или већине чланова одбора.
Управни одбор може доносити одлуке ако је присутна већина чланова Управног одбора.
Одлуке се доносе већином гласова, у случају изједначеног броја гласова, златни глас има председник.

Управни одбор:

 • извршава одлуке Скупштине
 • формира секције, комисије или радне групе, доноси смернице за њихов рад, именује руководиоце секција и друга лица за обављање посебних задатака
 • управља и води неопходну контролу финансија удружења у складу са важећим упутствима и прописима
 • одлучује о начину сарадње са другим организацијама и удружењима
 • учествује на конкурсима за доделу средстава за потребе Удружења
 • води бригу о приватности података својих чланова у складу са законом
 • доноси предлог о сазивању редовне или ванредне Скупштине
 • усваја предлог за буџет и годишњи обрачун који се подноси Скупштини на усвајање
 • предлаже доношење, измене и допуне Статута
 • предлаже почасне чланове Удружења.

10. ПРАВО ПОТПИСА

Број чланова Управног одбора потребних за потписивање докумената и достављање легитимације Удружења додељује се председнику и потпредседнику. Председник и потпредседник „заједнички” добију право потписивања, како би се олакшао рад Управног одбора.

11. ИМОВИНА УДРУЖЕЊА

Приходи потребни за рад Удружења остварују се путем: чланарина, донација, прихода са културно-уметничких манифестација и спортских дешавања, конкурисањем за финансирање пројеката код општинских и других органа, као и другим делатностима предвиђених овим Статутом.
Висину чланарине и начин плаћања одређује Скупштина на предлог Управног одбора.

12. СЕКЦИЈЕ УДРУЖЕЊА

С циљем остваривања појединих активности Удружења, а у складу са чланом 2. овог Статута формирају се секције Удружења.
Смернице за рад секцијa и руководиоцe секцијa (координаторe) доноси и бира Управни одбор.

13. ГОДИШЊИ ОБРАЧУН

Годишњи обрачун обухвата временски период од 1. јануара до 31. децембра.
Завршни рачун ће бити потписан од стране председника и благајника, а ревизор ће преконтролисати годишњи обрачун, благајну и вредносне папире.
Годишњи обрачун је јаван, биће доступан свим члановима Удружења и мора бити одобрен на Скупштини.

14. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Измене и допуне Статута могу се вршити само на редовној или ванредној седници Скупштине.
За измене или допуне Статута потребна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

15. ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Удружење престаје са радом ако Скупштина донесе такву одлуку двотрећинском већином присутних чланова.

У случају престанка са радом Удружења сва покретна и непокретна имовина Удружења припашће парохији Српске Православне Цркве Св. Василије Острошки, Осло, Краљевина Норвешка.
Ниједан члан Удружења не полаже право на имовину Удружења.

16. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Удружење је основано 24. октобра 2020. године када је усвојен Статут Удружења на Оснивачкој скупштини.
Измене и допуне Статута од 27. новембра 2021. донете су на Скупштини Удружења одржаној 27. новембра 2021. на Нотероју.

Преузми као PDF документ

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.